blog-image

บล็อกชีวิต Rasta

สาระสำคัญของชีวิต Rasta

Posted on: October 26th, 2012 by rastaadmin No Comments

กระจก Rastalife, สะท้อนให้เห็นถึง, และโครงการการเคลื่อนไหวของความรักแท้และความปรารถนาดีไปทั้งหมด. Rastalife ไม่ได้ถูกกำหนดโดย, หรือถูกคุมขังในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง, การแข่งขัน, อิทธิพลของวัฒนธรรม, ภูมิภาคท​​างภูมิศาสตร์, หรือสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ- แต่แทนที่จะ, เป็นลักษณะที่สวยงามตามความอ่อนน้อมถ่อมตน, ความสามัคคี, ความง่าย, และการรับรู้ทางจิตวิญญาณและตื่น. สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน, เคารพ, and [...]